Articles in Japanese

  • “Sejigaku ni okeru Tōkei Bunseki no Furontia” [Frontiers of Data Analysis in Political Science]. Mita Gakkai Zasshi [Mita Journal of Economics], Vol. 107, No. 4, January 2015, pp. 1-8. [URL][PDF]
  • “Sangiin-giin Tsūjjo Senkyo Deeta Beesu no Kaihatsu to Riyō” [The Database of Japanese House of Councilors Elections: Development and User Guide] (with Ryota Natori, Kentaro Fukumoto, Kazuo Kishimoto, Akira Tsuji, and Hidenori Tsutsumi). Senkyo Kenkyū [Japanese Journal of Electoral Studies], Vol. 30, No. 2, 2014, pp. 105-115.
  • “Kaigai ni okeru Gendai Nihon Seiji Kenkyū” [Overseas Studies of Contemporary Japanese Politics]. Leviathan, No. 40, April 2007, pp. 87-93. [PDF]
  • “Nidai Seitōsei wo Sogai Suru Chihō Senkyo Seido” [The Impact of Subnational Electoral Systems on the Duvergerian Equilibrium: The Case of Japan] (with Ryota Natori). Shakai Kagaku Kenkyū [The Journal of Social Science], Vol. 58, No. 5/6, March 2007, pp. 21-32.
  • “Seisaku Jyōhō to Tōhyō Sanka: Fīrudo Jikken ni yoru Kensyō” [Policy Information and Voter Participation: A Field Experiment] (with Kosuke Imai and Naoko Taniguchi). Nenpō Seijigaku [The Annals of the Japanese Political Science Association], 2005-I, November 2005, pp. 161-180. [DOI]
  • “Kokusai Yoron, Riron Moderu to Ji’shō Hōhō: Amerika Shudō no Afuganisutan Sensō wo Darega Shiji Shitaka” [Global Public Opinion, Models and Methods: A Case Study of the 2001 U.S.-led War in Afghanistan] (with Benjamin E. Goldsmith and Takashi Inoguchi). Leviathan, No. 36, April 2005, pp. 62-81.
  • “Sakiokuri no Kōzō: 1992-nen Natsu, Kōteki Shikin Tōnyū wa Naze Sakiokuri Saretaka?” [The Anatomy of Delayed Responses]. In Heisei Baburu: Sakiokuri no Kenkyū [Heisei Bubble: A Study of Delayed Responses], edited by Michio Muramatsu. Tokyo: Toyō Keizai Shimpō Sha, March 2005, pp. 130-157.
  • “Senkyo Seido Kaikaku ni tomonau Giin Teisū Haibu Kakusa no Zesei to Hojyokin Haibun Kakusa no Zesei” [Electoral Reform, Reapportionment and Redistribution] (with Jun Saito). Leviathan, No. 32, April 2003, pp. 29-49.
  • “Hi-jyoretsu-ka Risan Hensū wo Jyūzoku Hensū to suru Tōkei Moderu no Hikaku: Seijigaku he no Ōyō-jyō no Ryūiten.” [A Comparison of Statistical Models for Non-ordered Discrete Dependent Variables]. Senkyo Kenkyū [Japanese Journal of Electoral Studies], No. 16, 2001, pp. 101-113. [DOI]
Scroll to top